Създаване на емоционална и социална удовлетвореност

лого

 

Проектът е насочен към подобряване на образователната интеграция на учениците, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социална и творческа реализация.

Общата цел е да помогне на учениците от ПГТ „Юрий Гагарин“ гр. Радомир да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото.

Основните дейности са подбрани така, че да гарантират в максимална степен постигане на заложените обща и специфични цели.  В рамките на проекта се реализират следните дейности:

  • Клуб „Работилница за занаяти“
  • Клуб „Театрално и музикално изкуство“
  • Клуб „Магията на природата“
  • Клуб ,,Предприемачество”
  • „Реклама и фотография“
  • Училище за родители
  • Обучение на ученици по предприемачество

Чрез реализирането на предвидените по проекта дейности ще се повиши мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес, ще се подобрят условията за равен достъп до училищното образование. Чрез реализацията на проекта ще бъдат създадени условия за формиране на познавателни, комуникативни и практически умения, ще бъде повишена мотивацията на участниците в целевите групи за активно включване в образователния процес.Чрез изпълнението на дейностите ще се удовлетворят идентифицираните нужди и потребности на целевите групи, а именно:

– ще се повиши мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес;

– ще се подобрят условията за равен достъп до училищното образование;

– ще се подпомогне процеса на продоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход;

– ще се подобри сътрудничеството между институциите  на територията на община Радомир.

Освен преките представители на целевата група, като ползватели на резултатите от проектните дейности ще са всички ученици, учители в училището, служители от общината и образователни институции, родители, цялата общественост на Радомир. Изпълнението на дейностите, предвидени в рамките на проекта са съобразени със следните хоризонтални принципи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.:

1. Устойчиво развитие;

2. Равни възможности и недопускане на дискриминация;

3. Равенство между половете.

Проектът насърчава социалното включване и сближаване. В изпълнението на дейностите по проекта участват различни социални групи. Проектът насърчава самоусъвършенстване чрез придобиване на нови знания и умения от участниците, което ще доведе до повишаване качеството на образованието и мотивацията на учениците за продължаващо обучение.   Проектът е в съответствие с принципа за екологична устойчивост – дейностите, предвидени в рамките на проекта не оказват влияние върху околната среда. По възможност ще се използва рециклирана хартия в процеса на управление на проекта, както закупените материали и консумативите в рамките на проекта, в случай, че подлежат на рециклиране, същите ще бъдат рециклирани след употребата им, да не водят до замърсяване на околната среда.  В проекта са включени различни лица в целевата група, без оглед раса, пол, етническа принадлежност, религия, увреждане, възраст и т.н.     Дейностите, които са включени в проекта са от различни области –  културни, занаяти, предприемачество и др. Те са насочени и към родителите, и към всички заинтересовани страни.

Резултатите от реализирането на дейностите по проекта ще доведат до подобряване условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за включване в образователния процес. По този начин ще се способства за преодоляването на най-големите проблеми в сферата на образованието – ранното отпадане от училище, агресивното поведение, негативизма и апатията. Установяването на добро сътрудничество и партньорство между учениците, участващи в дейностите по проекта, ще допринесе за това, децата да се научат да работят в екип като партньори, независимо от техните различия. Положителният опит, който ще се натрупа от проведените дейности по проекта, ще допринесе за създаване на трайни и устойчиви взаимоотношения на толерантност, приятелство и зачитане на другия.

 

Реклама